II-gi przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż nieruchomości działki nr 3974.

Likwidator Spółdzielni Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach w likwidacji, ul. Zygmunta Starego 69A, 26-900 Kozienice ogłasza przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż nieruchomości działki nr 3974.

Opis :

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kozienicach przy ul. Lubelskiej, gmina Kozienice, powiat kozienicki, województwo mazowieckie ozn. działka gruntu nr: 3974 o pow. 0,1368 ha. Działka gruntu posiada kształt prostokąta, jest ogrodzona, zlokalizowana w odległości około 0,7 km w kierunku południowym od centrum miasta Kozienice, przylega do drogi krajowej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona na terenach usług publicznych. Uzbrojenie terenu w media - pełne: energia elektryczna, wodociąg, gaz, kanalizacja sanitarna. Dla nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kozienicach, Księga wieczysta Nr RA1K/00041606/5.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna do dnia 27.06.2018r. do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem „OFERTA” na formularzu oraz zaparafowanego wzoru umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości pod warunkiem, które są do pobrania poniżej. Wartość szacunkowa z operatu szacunkowego (kwiecień 2017r.) wynosi 479.000 zł. Cena wywoławcza wynosi 80% wartości operatu szacunkowego, t.j. 382.200 zł netto. Oferty można przesyłać  na adres: Spółdzielnia Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach w likwidacji, ul. Zygmunta Starego 69A, 26-900 Kozienice  lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00 w sekretariacie spółdzielni.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  27.06.2018r.  o  godz. 12:00 w sekretariacie spółdzielni

Formularz oferty, wzór umowy, aktualne wpisy w KW oraz operat szacunkowy jest udostępniony pod ogłoszeniem.

Sprzedający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.