II-gi przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż nieruchomości działki nr 3966/2.

 Likwidator Spółdzielni Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach w likwidacji, ul. Zygmunta Starego 69A, 26-900 Kozienice ogłasza przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż nieruchomości działki nr 3966/2.

Opis :

Nieruchomość gruntowa położona w Kozienicach, gmina Kozienice, powiat kozienicki, województwo mazowieckie ozn. działka gruntu nr 3966/2 o pow. 0,1586 ha. Działka gruntu posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest w części ogrodzona, zlokalizowana w odległości około 0,9 km w kierunku południowym od centrum miasta Kozienice, dojazd na nieruchomość poprzez działkę sąsiednią nr 3965/3 (służebność drogi koniecznej) od strony ulicy Polnej (droga publiczna, gminna) o nawierzchni z bloczków betonowych. Nieruchomość położona na terenach usług publicznych, jest zabudowana budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 612 m² stanowiącym własność Spółdzielni Inwalidów w Kozienicach. Uzbrojenie terenu w media -  energia elektryczna, w działce sąsiedniej: wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć c.o. Dla nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kozienicach, Księga wieczysta Nr RA1K/00023372/3

.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna do dnia 27.06.2018r. do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem „OFERTA” na formularzu oraz zaparafowanego wzoru umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości pod warunkiem, które są do pobrania na stronie poniżej. Wartość szacunkowa z operatu szacunkowego (kwiecień 2017r.) wynosi 505.000 zł. Cena wywoławcza wynosi 55% wartości operatu szacunkowego, t.j. 277.750 zł netto. Oferty można przesyłać  na adres: Spółdzielnia Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach w likwidacji, ul. Zygmunta Starego 69A, 26-900 Kozienice  lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00 w sekretariacie spółdzielni.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  27.06.2018r.  o  godz. 12:00 w sekretariacie spółdzielni

Formularz oferty, wzór umowy, aktualne wpisy w KW oraz operat szacunkowy jest udostępniony pod ogłoszeniem

Sprzedający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.