II-gi przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż nieruchomości działki nr 3965/3.

Likwidator Spółdzielni Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach w likwidacji, ul. Zygmunta Starego 69A, 26-900 Kozienice ogłasza przetarg pisemny, ofertowy na sprzedaż nieruchomości działki nr 3965/3.

Opis :

Nieruchomość gruntowa położona w Kozienicach przy ul. Lubelskiej, gmina Kozienice, powiat kozienicki, województwo mazowieckie ozn. działka gruntu nr 3965/3
o pow. 1,1130 ha. Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 10.08.2094r. posiada kształt zbliżony do ściętego prostokąta, jest ogrodzona, zlokalizowana w odległości około 0,8 km w kierunku południowym od centrum miasta Kozienice, dojazd na nieruchomość z ulicy Polnej o nawierzchni z bloczków betonowych. Nieruchomość położona na terenach usług publicznych, jest zabudowana budynkami o charakterze produkcyjno – magazynowym o łącznej pow. użytkowej 3.852,53 m² stanowiącymi własność Spółdzielni Inwalidów w Kozienicach. Uzbrojenie terenu w media -  energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć c.o. Dla nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kozienicach, Księga wieczysta Nr RA1K/00038348/4.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna do dnia 27.06.2018r. do godz. 12:00, w zaklejonych kopertach z napisem „OFERTA” na formularzu oraz zaparafowanego wzoru umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości pod warunkiem, które są do pobrania na stronie poniżej. Wartość szacunkowa z operatu szacunkowego (kwiecień 2017r.) wynosi 3.132.000 zł. Cena wywoławcza wynosi 30% wartości operatu szacunkowego, t.j. 939.600 zł netto. Oferty można przesyłać  na adres: Spółdzielnia Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach w likwidacji, ul. Zygmunta Starego 69A, 26-900 Kozienice  lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00 w sekretariacie spółdzielni. Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  27.06.2018r.  o  godz. 12:00 w sekretariacie spółdzielni

Formularz oferty, wzór umowy, aktualne wpisy w KW oraz operat szacunkowy jest udostępniony pod ogłoszeniem

Sprzedający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.